Regulamin

Regulamin strony internetowej dostepnaginekologia.pl Fundacji Kulawa Warszawa

Strona internetowa prowadzona jest przez Fundację Kulawa Warszawa, z siedzibą w Warszawie, ul. Herbu Oksza 25/138, 02-495, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, nr KRS: 0000633215 i posługuje się numerem NIP:  5213745413.

Strona dostepnaginekologia.pl jest realizowana w ramach Projektu “INKUBATOR INNOWACJI SPOŁECZNYCH WIELKICH JUTRA – DOSTĘPNOŚĆ +” wdrażanego na zlecenie Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w ramach IV Osi Priorytetowej Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (Działanie 4.1: Innowacje społeczne), współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 

§ 1

Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Administrator –  Fundacja Kulawa Warszawa z siedzibą w Warszawie, ul. Herbu Oksza 25/138, 02-495, NIP: 5213745413, KRS: 0000633215,
 2. Odbiorczynie – kobiety z różnymi niepełnosprawnościami w każdym wieku.
 3. Personel medyczny – personel medyczny, także właściciele klinik, gabinetów prywatnych, szpitali, przychodni itp.
 4. Asystenci/Asystentki– asystenci i asystentki kobiet z niepełnosprawnościami oraz bliscy kobiet z niepełnosprawnościami.
 5. Użytkowniczki i Użytkownicy – każda osoba która zarejestruje się na stronie i zaloguję na niej.
 6. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem https://dostepnaginekologia.pl/regulamin,

§ 2

Postanowienia wstępne

 1. Celem głównym projektu jest poprawa sytuacji kobiet z niepełnosprawnościami w dostępie do usług ginekologicznych i przetestowanie nowych rozwiązań i narzędzi, które to umożliwią. 
 1. Cel zostanie zrealizowany poprzez stworzenie strony internetowej z wyszukiwarką dostępnych gabinetów ginekologicznych wraz z dodatkowym działem edukacyjnym.
 2. Regulamin określa zasady i warunki pełnego korzystania ze strony dostępnaginekologia.pl po zarejestrowaniu się i zalogowaniu.
 3. Dla zwiększenia komfortu Użytkowniczek i Użytkowników, pełen dostęp do funkcjonalności strony mają umożliwiony tylko osoby zarejestrowane i zalogowane.
 4. Do korzystania ze strony nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Użytkowniczek i Użytkowników wystarczające są:
  1. dostęp do Internetu,
  2. standardowy system operacyjny,
  3. standardowa przeglądarka internetowa,
  4. posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 5. Zakazane jest podczas korzystania ze strony dostepnaginekologia.pl dostarczanie treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści za pośrednictwem formularzy dostępnych na stronie.

§ 3

Korzystanie z wyszukiwarki oraz dodawanie gabinetów

 1. Każdy może korzystać z wyszukiwarki dostępny gabinetów ginekologicznych. Nie ma potrzeby logowania się, aby móc korzystać z tej funkcjonalności. 
 2. Aby móc dodać gabinet ginekologiczny do wyszukiwarki należy być zarejestrowanym oraz zalogowanym na stronie.
 3. Dodanie gabinetu ginekologicznego do wyszukiwarki jest za pomocą formularza gdzie należy odpowiedzieć na wszystkie pytania, jest także możliwość dodania komentarzy oraz zdjęć.
 4. Dla ułatwienia sprawdzenie dostępności gabinetów ginekologicznych Administrator zapewnia listę kontrolną możliwą do ściągnięcia ze strony, dzięki czemu można na bieżąco sprawdzać informacje, które później należy przepisać do formularza na stronie internetowej. 
 5. Po dodaniu gabinetu Administrator strony może zatwierdzić gabinet po wcześniejszym sprawdzeniu informacji, ale może także dodać Gabinet bez sprawdzenia.
 6. W związku z ograniczonymi możliwościami sprawdzania dostępności wszystkich dodawanych gabinetów Administrator nie bierze odpowiedzialności za autentyczność publikowanych przez Użytkowniczki i Użytkowników informacji na temat dostępności gabinetów ginekologicznych.  
 7. Każdy z gabinetów które można znaleźć w wyszukiwarce otrzymuje ocenę w postaci procentowej zapewnienia dostępności dla kobiet z niepełnosprawnościami. Jest to wynik algorytmu stworzonego na stronie, a procent jest obliczany zgodnie z informacjami zawartymi w formularzu.

§ 4

Autentyczność publikowanych informacji

 1. Ponieważ celem strony jest zwiększenie dostępu do informacji dla kobiet z niepełnosprawnościami, Administrator z pełną wiarą w chęć dzielenia się sprawdzonymi informacjami umożliwia dodanie gabinetu wszystkim Użytkownikom i Użytkowniczkom.
 2. Administrator zastrzega sobie także prawo do wyrywkowego sprawdzania gabinetów dodanych przez Użytkowników i Użytkowniczki lub przypadku możliwości, sprawdzania wszystkich dodawany gabinetów.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zablokowania Użytkownika lub Użytkowniczki w przypadku stwierdzenia łamania niniejszego regulaminu, publikowania treści obraźliwych lub niezgodnych z prawdą.
 4. Jeżeli ktoś zdecyduje się zarejestrować się na stronie, administrator świadczy również na rzecz Użytkowniczki i Użytkownika usługę drogą elektroniczną polegającą na założeniu i utrzymywaniu konta na stronie. Użytkowniczka i Użytkownik loguje się do konta z wykorzystaniem swojego adresu e-mail oraz zdefiniowanego przez siebie hasła.
 5. Założenie konta na stronie odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu strony, formularza rejestracyjnego. Administrator może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Użytkowniczki i Użytkownika.

§ 5

Dane osobowe

 1. Dane osobowe Użytkowników i Użytkowniczek są przetwarzane przez Administratora tylko w zakresie na jakie wyraziła zgodę dana osoba i zgodnie z polityką prywatności która znajduje się na stronie https://www.dostepnaginekologia.pl/polityka-prywatności
 2. Jeżeli ktoś zdecyduje się zapisać do newslettera, Administrator świadczy również usługę drogą elektroniczną polegającą na przesyłaniu osobie zainteresowanej wiadomości e-mail zawierających informacje o nowościach, dodanych gabinetach, nowych artykułach, filmach lub nowych funkcjonalnościach strony. Zapis do newslettera odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie formularza zapisu do newslettera lub poprzez zaznaczenie stosownego okienka w formularzu. Użytkownik i Użytkowniczka może w każdej chwili zrezygnować z otrzymywania newslettera, klikając w przycisk służący do rezygnacji widoczny w każdej wiadomości przesyłanej w ramach newslettera lub przesyłając stosowne żądanie do Administratora.
 3. Usługi świadczone są drogą elektroniczną na rzecz Użytkownika i Użytkowniczki nieodpłatnie.
 4. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Użytkowniczkom i Użytkownikom i przekazania danych w związku z korzystaniem ze strony, Administrator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
 5. Administrator podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego funkcjonowania strony. Użytkowniczki i Użytkownicy powinni poinformować Administratora o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu strony.
 6. Przypadku potrzeby skontaktowania się z administratorem strony należy przesłać wiadomość na adres mailowy: fundacja@kulawawarszawa.pl.

§ 6

Publikowanie opinii oraz zdjęć

 1. Użytkownicy i Użytkowniczki mają prawo do publikowania swoich opinii na danych stronach, o ile taka funkcjonalność istnieje.
 2. Dodając Gabinet do wyszukiwarki Użytkownicy i Użytkowniczki mają możliwość dodania zdjęć.
 3. Przesyłane zdjęcia muszą być rozmiaru mniejszego niż 2 MB.
 4. Dodawane zdjęcia mogą przedstawiać budynki gdzie znajdują się gabinety ginekologiczne, same gabinety, toaletę lub jakiś fragment pomieszczenia bądź wyposażenia istotne dla dostępności gabinetu ginekologicznego.
 5. Użytkowniczka i Użytkownik nie mogą publikować zdjęć na których znajduje się wizerunek jakiejś osoby która nie wyraziła zgody na publikację wizerunku. W razie publikacji czyjegoś wizerunku bez zgody tej osoby, Administrator nie bierze za to odpowiedzialność.

§ 7

Prawa własności intelektualnej

 1. Administrator informuję, że treści zawarte na stronie, materiały tekstowe, graficznie i zdjęciowe objęte są ochroną prawa autorskiego.
 2. Jest możliwość wykorzystywania materiałów tekstowych, graficznych, zdjęć znajdujących się na stronie dostępnaginekologia.pl tylko podając źródło lub za zgodą administratora.
 3. Przypadku artykułów lub filmów prawa autorskie mogą należeć do autorów tych materiałów. Jednakże ze względu na stworzenie tych materiałów na zlecenie Administratora, nie ma konieczności otrzymywanie zgody od autora lub autorki, tylko od Administratora zgodnie z ust. 2. 
 4. Bezprawne rozpowszechnianie treści lub materiałów, o których mowa w ust. 1 powyżej, mogą skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 8

Pozasądowe sposoby rozpatrywania sporów

 1. W związku z tym że strona dostepnaginekologia.pl nie ma na celu pokazywania złych przykładów, wytykanie komuś błędów, tym bardziej oczerniania. Jesteśmy otwarci na współpracę w kwestii zwiększenie dostępności usług ginekologicznych dla kobiet z niepełnosprawnościami
 2. W przypadku kiedy ktoś będzie chciał aby został poprawiony wynik lub informacje zawarte na stronie internetowej odnośnie konkretnego gabinetu ginekologicznego bardzo prosimy o przesłanie wiadomości na adres mailowy fundacja@kulawawarszawa.pl.

§ 9

Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian na stronie internetowej. W przypadku wprowadzenia takich zmian wszyscy Użytkownicy i Użytkowniczki zostaną o tym poinformowany drogą mailową.
 2. Wszelkie spory będą rozpatrywane przez polski sąd powszechny właściwy ze względu siedzibę administratora. 
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01.07.2020 r.